Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden E&L Notarissen en EasyNotary.nl

Op al onze diensten en werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van E&L Notarissen B.V. (KvK-nummer 20156547), die gedeponeerd zijn bij de Rechtbank te Breda onder depotnummer 23/2019 en die volledig luiden als volgt:

1. Opdrachten E&L Notarissen/EasyNotary.nl
a) Uitsluitend de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E&L Notarissen B.V. is opdrachtnemer, deze besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt in deze algemene voorwaarden ook genoemd: “E&L Notarissen”.

E&L Notarissen B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarin een of meer notarissen in geïntegreerd verband de notariële rechtspraktijk uitoefenen.

b) Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van E&L Notarissen alsmede van de bestuurders van de aandeelhouder-rechtspersonen en van al de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens E&L Notarissen werkzaam zijn.

c) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E&L Notarissen B.V. heeft diverse handelsnamen, waaronder de handelsnamen “E&L Notarissen” en “EasyNotary.nl”. Andere handelsnamen zijn ook mogelijk voorzover kenbaar gemaakt bij de Kamer van Koophandel. Daar waar E&L Notarissen wordt genoemd in het algemeen is tevens Easynotary.nl bedoeld.

2. Toepassingsbereik

a) Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E&L Notarissen B.V., tevens onder haar vorenbedoelde handelsnamen aanvaarde opdrachten, als ook op eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. Andere algemene voorwaarden, ook van organisaties waarbij E&L Notarissen is aangesloten, zoals de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn niet van toepassing.

b) Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens E&L Notarissen bij de uitvoering van de opdracht betrokken is.

c) Bijzondere voorwaarden die met een opdrachtgever zijn overeengekomen en die afwijken van deze algemene voorwaarden prevaleren boven het bepaalde tedienaangaande in deze algemene voorwaarden.

3. Opdracht / WWFT / Ongebruikelijke transacties

a) Opdracht

Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E&L Notarissen B.V. zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van E&L Notarissen. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend. Het in ontvangst nemen van een namens E&L Notarissen op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerp-akte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan E&L Notarissen, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.

b) WWFT / melding ongebruikelijke transacties

Op de dienstverlening door E&L Notarissen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. In dat kader is E&L Notarissen onder meer verplicht:
– voorafgaand aan de dienstverlening aan (verscherpt) cliëntenonderzoek te doen met betrekking tot opdrachtgever en de bij de opdracht betrokken partijen;
– zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding te doen bij het FIU-Nederland als zich een ongebruikelijk situatie of transactie voordoet.

c) E&L Notarissen behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de opdracht niet te accepteren en/of na acceptatie terug te geven of te annuleren. De tot dan door E&L Notarissen gemaakte kosten en honorarium blijven door opdrachtgever aan E&L Notarissen verschuldigd.

4. Inschakeling derden

E&L Notarissen is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen.

De keuze van door E&L Notarissen in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. E&L Notarissen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt E&L Notarissen eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Indien de opdrachtgever de inhoud van de door E&L Notarissen voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens E&L Notarissen gehouden die derden erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

5. Aansprakelijkheid van E&L Notarissen

a) De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

b) Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan E&L Notarissen gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt. Deze schadevergoeding is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aan E&L Notarissen aanspraak geeft op uitkering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

c) De in de leden a en b omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval E&L Notarissen aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.

d) De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in de leden a en b geldt ook indien E&L Notarissen ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.

e) De aansprakelijkheidsstelling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen drie maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt.

6. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

a) Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan E&L Notarissen verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

b) In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

7. Niet doorgegane akte / voortijdige beëindiging opdracht

a) Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. E&L Notarissen is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door E&L Notarissen aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en E&L Notarissen schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt eveneens als een opdrachtgever een opdracht tot dienstverlening voortijdig beëindigt.

b) In afwijking tot het vorenstaande is E&L Notarissen, indien de afspraak tot het verlijden van de notariële akte(n) twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan worden, bevoegd terzake van de sub a bedoelde werkzaamheden aan de cliënt van het bij de opdracht overeengekomen honorarium volledig te declareren.

c) Ingeval geen honorarium is overeengekomen dan is opdrachtgever in het sub b omschreven geval verschuldigd honderd procent (100 %) van het offertetarief dat E&L Notarissen ten tijde van de opdracht hanteert voor de opgedragen werkzaamheden.

8. Voorlichting over financiële gevolgen/betaling

a) De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.

b) De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

c) De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

d) Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overgekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door E&L Notarissen gehanteerde uurtarief. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, en wel vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van E&L Notarissen, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval dan dient een nota binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.

e) Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.

f) E&L Notarissen is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.

g) Voorts is E&L Notarissen bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.

9. Doorvergoeding rente

Conform artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels (welke verordening is gebaseerd op artikel 61 Wet op het notarisambt (WNA)) dient een notaris de ontvangen rente op gelden die langere termijn onder zijn beheer zijn aan de rechthebbende te vergoeden.

Ter verduidelijking stelt E&L Notarissen voor de toepassing van deze verordening vast dat zij rente vergoedt indien gelden vijf dagen of langer in haar beheer zijn.

10. Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de gemelde veertien dagen nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die E&L Notarissen vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van haar vordering maakt, alsmede terzake van de door E&L Notarissen bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Voor de werkzaamheden van de administratie van E&L Notarissen kan de laatste een forfaitair bedrag vaststellen. Voorts is de opdrachtgever vanaf veertien dagen na verzending van de tweede aanmaningsbrief rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

11. Archivering

De akten worden gearchiveerd en bewaard conform het bepaald in de Wet op het notarisambt (WNA). Nadat de opdracht is uitgevoerd zal E&L Notarissen of de betreffende notaris het bijbehorende dossier minimaal tien jaar bewaren. Daarna staat het E&L Notarissen of de betreffende notaris vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van deze termijn van tien jaar, zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen.

12. Beroeps- en gedragsregels

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

13. Geschillenregelingen

Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De kosten van een klachten- en/of geschillenprocedure zijn volledig voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.

14. Toepasselijk recht

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.